13.06.2018


1 шілдеден бастап базалық зейнетақы өседі

2018 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қарай базалық төлемдер қайта есептелетін болады. Базалық зейнетақы азаматтар жалпы белгіленген зейнеткерлік жасқа толған уақыттан бастап қана тағайындалады. Бұл өзгерістер зейнеткерлікке жаңадан және бұрын шыққантұлғаларды қамтып, 1 шілдеден бастап базалық зейнетақы қайта есептеледі.

Қазіргі таңда Қазақстанда мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 15 274 (ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%) теңгені құрайды. Бұл төлемақының көлемі еңбек өтіліне қарамастан, барлық зейнеткерлер үшін бірдей.

2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы көлемізейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қарай қайта есептеледі. Есептеу барысында тұлғаның 1998 жылғы 1 шілдеге дейінгі ынтымақты зейнетақы өтілі менсодан кейінгі жинақталған өтіліескеріледі.

Егер адамның жұмыс өтілі болмаса немесе 10 жылдан кем болса, базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% пайызын құрайды.10 жылдан асқан әр жылдың жұмыс өтілі үшін базалық зейнетақы 2 пайызға өседі. Мысалы, 20 жылдық қатысу өтілі болса, базалық зейнетақы көлемі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 74 пайызын, 30 жылдық қатысу өтілі – 94 пайызды құрайды. Егер қатысу өтілі 33 жыл және одан да артық болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100 пайызын, яғни 28 284 теңгені құрайды.

Зейнетақы өтілінеынтымақты жүйеде атқарған еңбек өтілі (1998 жылғы 1 қаңтарға дейін),міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) төленген кезеңді қамтитын жинақтаушы өтілі, 3 жасқа дейінгі бала күтімі, бала кезінен мүмкіндігі шектеулі тұлғаның 16 жасқа дейінгі күтімі, әскери қызметтегі, арнайы мемлекеттік органдағы, дипломатиялық жұмыстағы жұбайымен бірге тұрған кезең және т.б. кіреді.

Бұл өзгерістер зейнеткерлікке жаңадан және бұрын шыққан тұлғаларды қамтып, 1 шілдеден бастап базалық зейнетақы қайта есептеледі. Айта кету керек, мемлекеттік базалық зейнетақыны қайта есептеу процесі автоматты түрде жүргізіледі, сондықтан зейнеткерлерге ешқайда жүгінудің немесе құжат тапсырудың қажеті жоқ.

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Баспасөз қызметі13.06.2018

Пенсии казахстанцев увеличатся с 1 июля 2018 года


С 1 июля 2018 года в Казахстане изменится методика назначения базовой выплаты, которая теперь будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Базовая пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста. Изменения коснутся вновь выходящих и состоявшихся пенсионеров, которым с 1 июля этого года будет произведен перерасчет базовой пенсии.

Сегодня в Казахстане размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 15 274 тенге (54% от размера прожиточного минимума). Он един для всех пенсионеров, независимо от доходов и трудового стажа.

С 1 июля 2018 года размер государственной базовой пенсионной выплаты будет пересчитан в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Он будет включать в себя солидарный стаж до 1 июля 1998 года и накопительный после этого периода.

Если гражданин работал и делал отчисления в единый накопительный пенсионный фонд 10 или менее лет (или вовсе не работал), то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума – 28 284 тенге.

В пенсионный стаж будет включаться: трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе; накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы; уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником и др.

К слову, перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты будет произведен автоматически всем получателям. Гражданам не нужно никуда идти и предоставлять дополнительные документы и заявления.

Пресс-служба некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Редакцияның мекен-жайы:
Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі, 32
Телефон: 8(72534) 6-25-22
Факс: 6-14-63
E-mail: sirdariya@mail.ru
Web-site: 7Syr.sirdariya.kz