Басқы бет
3.10.2016

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

2016 ж.3 қазан Астана қ.

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында Бірыңғай гербарий қоры құрылды

Бүгінде "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясындағы Бірыңғай гербарий қоры Қазақстан Республикасындағы гербарийлердің маңыздылығы мен сан алуандығы бойынша екінші болып табылады. Оған Қазақстанныңөсімдіктер әлемінің100 тұқымдасына жататын шамамен үш мың түрі және он мыңнан асатын жапырақтар қамтылған. Онда өсімдік жабынының доминанттары, бағалы жемдік, улы,арамшөп, дәрілік, сирек және жойылып бара жатқан өсімдіктер таңдалып алынған. Жусан, қорық, таулы, дала және шөл өсімдіктерінің гербарийлері жеке топтастырылған.

Басқарма төрағасының орынбасары Медет Құмарғалиевтің айтуынша, Қазақстанда жерге орналастыру жүйесінде геоботаникалық зерттеулер және геобатаникалық карталар жасау өткен ғасырдың 50 жылдарынан бері жоспарлы жүргізілуде, ол Қазақстанның өсімдіктер әлеміндегі мұрасын сақтауға мүмкіндік береді. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының құрылымына негізіне гербарий кіретін геоботаникалық картаны құрумен айналысатын жер кадастры ғылыми-өндірістік орталығы кіргендіктен, біз гербарий қорын жаңарту жұмысынәрдайым жүргізіп отырамыз. Қазіргі кезде алқапқа шығу алдында геоботаник мамандар гербарий бойынша оқу курстарынан өтіп, өсімдік түрлерімен танысады, оларды жүйелейді, ал барып келген соң оның қорытындысы бойынша гербарийді жаңа өсімдік түрлерімен толықтырады", - деді Құмарғалиев.

Сондай-ақ ол, БГҚ құрудың мақсаты өсімдіктер морфологиясын, олардың георафиялық, экологиялық және жекеше өзгермелілігінзерттеу; кез-келген аумақтағы өсімдік әлемінің құрамын құжаттандыру, сондай-ақ өсімдіктердің жеке түрлерін (аймақтарға) тарату; белгілі бір кезеңде өсімдіктің өзгеруі жайлы толық мәліметтер жинау болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияда Энглер жүйесі бойынша сандық гербарий құрылып, қораптарда орналасқан өсімдіктерді тез табу үшін каталог жасалған.Жақын уақытта гербарийді облыстар бойынша цифрландыру жүргізілетін болады және жемдік, бал-шырынды, дәрілік және сол сияқты шаруашылық маңызы бойынша өсімдіктер іріктеліп алынады.

Бірыңғай гербарий қорындағы өсімдіктердің толық флористикалық тізімін құру үшін Астана қаласы мен Қарағанды облысынан гербарийлер жеткізілген және аллдағы уақытта солтүстік аймақтағы өсімдіктер түрлерімен толықтырылатын болады. Келешекте Бірыңғай гербарий қорыныңақпараттық-копмьютерлік деректер базасын құру жоспарлануда.

Қазіргі таңда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының гербарийлерін магистранттар, докторанттар, биологиялық, ауыл шаруашылығы және географиялық мамандықтардың ғылыми қызметкерлеріжаңа жиналған өсімдік даналарын нақтылау және анықтау, жекелеген аймақтардың флорасын құру және тақырыптық көрме жүргізу үшін қолдануда.

Қазан айында мемлекеттік корпорацияның біріңғай гербарий қорын құру"Мәңгілік мұра" жобасы шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздгінің 25 жылдығы құрметіне өтіп жатқанын атап айтамыз.
ПРЕСС РЕЛИЗ

3 октября, 2016 г.г. Астана

В госкорпорации "Правительство для граждан" создан Единый гербарный фонд

На сегодняшний день Единый гербарный фонд госкорпорации "Правительство для граждан" является вторым по многообразию и значимости гербарием в Республике Казахстан. Он содержит около трех тысяч видов растений флоры Казахстана, относящихся к 100 семействам, и более десяти тысяч листов. В нем отобраны доминанты растительного покрова, ценные кормовые, ядовитые, сорные, лекарственные, редкие и исчезающие растения. Отдельно классифицированы гербарий полыней, заповедников, горных, степных и пустынных растений.

По словам заместителя председателя правления МедетаКумаргалиева, геоботанические изыскания и составление геоботанических карт в системе землеустройства проводятся в Казахстане планомерно с 50-х годов прошлого столетия, что позволяет сохранить наследие флоры Казахстана."Так как в структуру госкорпорации "Правительство для граждан"вошел научно-производственный центр земельного кадастра, который также занимается составлением геоботанических карт, основой которых служит гербарий, мы проводим постоянную работу по обновлению гербарного фонда. В настоящее время перед каждым выездом в поле специалисты-геоботаники проходят учебу в гербарной, знакомятся с растениями, систематизируют их, а по итогам поездок пополняют гербарий новымивидами", - рассказал Кумаргалиев.

Также он отметил, что целью создания ЕГФ явлется: изучение морфологии растений, их географической, экологической и индивидуальной изменчивости; документирование содержания флоры той или иной территории, а также распространение (ареалы) отдельных видов растений; сбор полных сведений об изменении флоры регионы за определенный период.

В госкорпорации уже составили цифровой гербарий по системе Энглера и сформировали каталог для быстрого нахождения растений в коробках. В ближайшее время гербарий оцифруют по областям и отберут по хозяйственному значению как то: кормовые, медоносные, лекарственные и т.д.

Для создания полного флористического списка растений в Единый гербарный фонд уже доставлены гербарии из Астаны и Карагандинской области, в ближайшее время он пополнится экземплярами растений северных регионов. В будущем планируется создание информационной компьютерной базы данных Единого гербарного фонда.

В настоящее время, гербариемгоскорпорации "Правительство для граждан"пользуются магистранты, докторанты, научные сотрудники биологических, сельскохозяйственных и географических специальностей для определения и уточнения вновь собранных экземпляров растений, составления флоры отдельных регионов и проведения тематических выставок.

Отметим, что создание единого гербарного фонда госкорпорации в октябре проходит в рамках "Мәңгілік мұра" в честь празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан.Редакцияның мекен-жайы:
Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі, 32
телефон: 8(72534) 6-25-22
факс: 6-34-03, 6-14-63, 6-14-63
e-mail: sirdariya@mail.ru
web-site: 7Syr.sirdariya.kz